ارزوهای بر باد رفته

آرزوهای بر باد رفته

رویاهای خام کودکانه

امیدهای واهی و پوچ

حسرت های بی پایان

دیده شدن های هرگز

بودن های تهی

چشم های نگران, آینده ای برباد, باد سرد پاییزی

لب هایی خشک, تشنه سیری ناپذیر خوشبختی

سفره بی نان برکت

جهان را چه شده است؟ ما کجاییم کجا بویم چه خواهیم شد؟!!!

هر روز بدتر از دیروز؟!!!

آدمی را چه شده؟ سنگ بودن هم حرمت دارد .... شکستیم

کلمات معنای زندگی بودند

اشک هایمان فقط برای یکی بود .. تقسیمش کردیم و به هیچ رسید .. تمام شد

کجای کاریم ؟

زندگی تمام شد....

/ 0 نظر / 16 بازدید