رفـــــــت...

ﺗﻮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﺪﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺭﻡ
ﮐﻪ ﻣﯿﮑُﺸﯽ ﺍﻡ، ﺍﻣﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﺷﺪ 

او رفـــــــــــت و من بی او اینجـــــــــا درد می کــــــــــشم........!!!!
/ 0 نظر / 876 بازدید