بی جهت دلتنگم

این روزها بی جهت دلتنگم
میدانی ؟
این روزها که برایت سخت میگذرد ... برایت درناک میگذرد ، من هم پا به پای تو درد میکشم سختی میکشم
بابا لینگ دراز عزیزم
من جودی ابت نیستم که بابایش را نبیند و نشناسد ، من میبینمت میشناسمت ، دستم را که دراز میکنم مانند دستهای جودی در غبار فرو نمیرود ، دستهایم دستهایت را میگیرد
دستهایم که دستهایت را میگیرد ، لبخند میزنم میدانی گاهی چقدر دوست دارم که بخندم
بخندی
بدانی که چقدر دوستت دارم
میدانی گاهی چقدر دوست دارم بتوانی چشمانم را بخوانی و بدانیکه تو تنها امید منی ...
میدانم کسانی را داری که دنیاها عاشقت هستند ولی تنها دلخوشی من تو دنیای منی

/ 0 نظر / 14 بازدید