بغض

بعضی وقتامجبوری توفضای بغضت بخندی....

دلت بگیره ولی دلگیری نکنی...

شاکی بشی ولی شکایت نکنی...

گریه کنی امانذاری اشکات پیداشن...

خیلی چیزاروببینی ولی ندیدش بگیری...

خیلی حرفاروبشنوی ولی نشنیده بگیری...

خیلی هادلتوبشکنن...

و

تـــــو

فقط

سکوت کنی....

همین!

 

/ 0 نظر / 33 بازدید