تخت خیال

مرا بست به تختِ خیالم

 

و ترک داد

 

خودش را از من.. فراموشش ڪردـہ ام  

 

 

 فقط ..! 

 

 

 

 

 

 گاهیـ 

 

 

 

 بیـ اختیار اسمش را ڪـہ میـ شنوم 

 

 

 

 

 

 

 

 میـ شڪنم ...

 

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید