دل تنگی

دل تنگم!...

دل تنگ خیلی چیزها

دل تنگ این همه دل تنگی ها

چیزهایی که بر من گذشت و هرگز باز نخواهد گشت!

دل تنگم...!

دل تنگ نیمه شبهای دل تنگی

دل تنگ این همه نبودن ها

دل تنگ این همه دل تنگی ها

دل تنگ عهدهایی که کسی آنها را نبست

دل تنگ تمام چیزهایی که میشد باشد و نیست

و تمام هست هایی که نیست!

حتی آنان که دلشان برایم تنگ نخواهد شد!!

دل تنگ تر نیز خواهم شد!

می رسد روزی که بگویم:

دلم برای آن روزها ی دل تنگی تنگ شده!

  دلم تنگ است وبی یادت در این غربت نمی مانم!

برای ناز چشمانت چه بی صبرانه میخوانم

توهستی در وجودم تو را هرگز نمی رانم

حوصله خواندن ندارم....

حوصله نوشتن هم ندارم....

این همه دلتنگی دیگر نه باخواندن کم میشود....نه نوشتن....

دلم فقط لمس آغوشت را میخواهد....فقط همین

/ 0 نظر / 13 بازدید