ذهن زنانه من

در ذهـــن زنـانـــــه ے مـــن ... 

مـــــرد یعـنـــــے تـِکـــیـه گـآهـــــے امـن 

یـَعـنـــــے بـوسه اے از روے دوســـت دآشتـن ,بــدون انـدکــــــے شـَرم! 

در ذهـــــــن زنـانـه ے مـــــــــن ... 

مـــــرد یـعـنـــــے کـوه بـودن .. پـر از سـِخــــاوت ، پــــر از حـیـاے مــــردانـه 

در کـنـــار ایـن ابـهــــت ، لـوس شـُدَن هـاے کـودکــــانـه !  

در ذهـــنِ زنـــــانـه ے خـوش بـیـن مـن ... 

مـرد یـعـنـے دوست مـے دارمــــت ، تـو هــــر لـحـــظـه بـــا مـَنـے! 

تـو مـردے ... 

مـن بـے تـو بــــا تـــمـام آفـریـنـــــش بـے گـــانـه ام! 

کــــافـیــست دست ِ رد بـزنـــــــے! 

مـیـروم پــــے زِندگــــے ام ، بـراے آرامــــشــت 

تــــا بــدانـے چــقـدر مـحـتـرمست ایـن آسـایـــــشــــت ...

/ 0 نظر / 15 بازدید