اعتراف

خدایــــا ...


می خواهم اعتراف کنــم ،

دیگـــر نمی توانم ،

خسته ام ،

من امانت دار خوبی نیستم ،

" مـــــرا از مــن بـگــیــــر "....

مال خودت ،

من نمی توانـــم نگهش دارم ...

/ 0 نظر / 12 بازدید