باز گشته ام 94/05/07


بازگشته ام ....

با کوله باری از شعر های ناگفته...

تنها اینجا....

مکان امن عاشقانه های من است ...

دیگر کسی مرا صدا نخواهد کرد


بعد از این منم و یک سکوت جاوید


با حسرتی به بلندای یک تجربه ی تلخ


با سنگینیه غصه هایی که به فلک سر زده


و کینه ای که از سرنوشت در وجودم غوغا میکند


و نفرتی که از زندگی در من به اوج رسیده


دیگر کسی نام مرا فریاد نخواهد کشید


خاموش و سکوت ...

/ 0 نظر / 14 بازدید