صبر

از یک روز به بعد صبور می‌شوی، توودار می‌شوی، آرام می‌شوی، قانع می‌شوی، صبور می‌شوی، صبور می‌شوی، صبور می‌شوی. خندان می‌شوی، بی‌آن‌که بهانه‌ای بخواهی. خوش‌دل می‌شوی،  بی‌آن‌که اتّفاقی افتاده باشد. سرگرم می‌شوی، بی‌آن‌که کسی در کنارت باشد. چیزهای کوچک برای‌ت بزرگ و زنده‌گی بخش می‌شوند و چیزهای بزرگ، کوچک و بخشی از روزگار. اتّفاقاتِ تلخ کم‌رنگ و کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر می‌شوند. محو می‌شوند. زندگی رویِ خوشِ آرام‌ش را نشان‌ت می‌دهد. اگر بخواهی. اگر چشم باز کنی. و اگر نخواسته باشی با زمین و زمان بجنگی. تلاش می‌کنی و نتیجه را می‌سپاری به دستِ باد. هر چه بادا باد!

/ 0 نظر / 16 بازدید