گفت جبران میکنم

گفت جبران میکنم، گفتم کدام را؟
عمر رفته را؟
روی شکسته را؟
دل مرده اما تپیده را؟
حالا من هیچ، جواب این تارموهای سفید را میدهی؟
نگاهی به سرم کرد و گفت :چه پیر شده ای!
گفتم جبران میکنی؟
گفت :کدامش را؟

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید